Environmental Policy

Lider Deri Environmental Policy

Lider Deri Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. we carry out all our activities according to the following basic principles:

· We fulfill all our legal and other compliance obligations regarding the environment.

· While performing its activities, it adopts the principles of sustainable development and prevention of pollution at its source.

· By reducing the wastes generated as a result of our activities at the source as much as possible; We ensure the recycling, recovery and disposal of wastes in a way that does not harm the nature.

· We contribute to the fight against climate change. In this context, we conduct studies to reduce energy consumption, increase energy efficiency and reduce our greenhouse gas emissions.

· By using water, one of our most important natural resources, efficiently, we aim to continuously reduce the water usage required for our activities.

· We monitor and aim to reduce our air and wastewater emissions arising from our activities. We provide relevant legal requirements on waste water quality.

· We take care to preserve direct and indirect biodiversity in all areas where we operate.

· We set measurable targets in the field of environment, periodically evaluate our performance according to these targets and continuously improve our environmental management system.

· While determining the methods and objectives of our environmental management system, we receive the contributions of all our employees, customers, business partners and other stakeholders and our senior management.

· We aim to develop, spread and maintain environmental awareness throughout our organization.

· We encourage our entire business network, especially employees, suppliers and business partners, to carry out responsible activities in the environmental field.

· We determine the necessary environmental conditions in line with the life cycle principle in our product-service purchases with significant environmental dimensions and share them with our suppliers. In this way, we contribute to the improvement of our suppliers’ environmental performance.

Lider Deri Çevre Politikası
· Lider Deri Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiririz:

· Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

· Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerini benimseriz.

· Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.

· İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veririz. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.

· En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak faaliyetlerimiz için gerekli su kullanımını sürekli azaltmayı hedefleriz.

· Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava ve atık su emisyonlarımızı izler ve azaltmayı hedefleriz. Atık su kalitesinde ilgili yasal gereklilikleri sağlarız.

· Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunması için özen gösteririz.

· Çevre alanında ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.

· Çevre yönetimi sistemimizin yöntem ve hedeflerini belirlerken tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin katkılarını alırız.

· Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.

· Başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik ederiz.

· Önemli çevre boyutuna sahip ürün-hizmet alımlarımızda yaşam döngüsü ilkesiyle uyumlu olarak gerekli çevre şartlarını belirler ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız. Bu sayede, tedarikçilerimizin çevre performanslarının iyileşmesine katkı sağlarız.